Convocatoria de setembro

Convocatoria extraordinaria

 

2020-21

 

O alumnado que se presente á convocatoria extraordinaria de setembro (xuño para 2º BAC) debe falar co / coa seu / súa profesor / a  antes de rematar o mes de xuño (maio para 2º BAC) para saber que exames (escrito, oral, lecturas obrigatorias, vocabulario, etc.) debe realizar nesta convocatoria.